103.000 ευρώ εγκρίθηκαν για το δρόμο προς το Μουσείο Βίνιανης

3120

Εγκρίθηκε η δαπάνη, η διάθεση πίστωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές και η κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ», από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων.

Με την από 29-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων, αποφασίστηκε η έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 103.000 € με ΦΠΑ και εγκρίθηκε η διενέργεια διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, ως ακολούθως :

  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ – 103.000,00 με ΦΠΑ
  • Δημοσιεύσεις προκηρύξεων – 900,00€ με ΦΠΑ

Επίσης ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, καθόρισε τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο. Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα είναι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγράφων, αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο θα είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.agrafa.gr.