Την ανανέωση των ελαστικών των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων του αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό να αποφευχθούν περαιτέρω φθορές από την πολυετή χρήση των οχημάτων, αλλά και να μη θέσει σε κίνδυνο τους υπαλλήλους του που κάνουν χρήση αυτών ακόμη και κατά τη διάρκεια των δύσκολων καιρικών συνθηκών.
Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος ενέκρινε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγράφων». Την προμήθεια ανέλαβε ο Λάμπρος Μάκκας «Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης» έναντι του ποσού των 10.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παράδοση της προμήθειας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.