Σε εσωτερικό έλεγχο προβαίνει ο Δήμος Αγράφων για τα έτη 2021 και 2022 και για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Αλέξης Καρδαμπίκης αποφάσισε την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τα έτη 2021 και 2022 του Δήμου Αγράφων» στην εταιρεία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» συνολικού ποσού 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ανάδοχος θα αφορούν τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την ύπαρξη διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στο Δήμο Αγράφων για το έτος 2021 και 2022, την έκθεση εσωτερικού ελέγχου για τα έτη 2021 και 2022, εγχειρίδιο πολιτικών διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας και γνωμοδοτήσεις σε έγγραφα ερωτήματα του Δήμου. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις πουθα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά τηνυποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.