Νέο αίτημα στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού έκτακτου προσωπικού έτους 2023, υπέβαλε ο Δήμος Αγράφων, λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζει σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες. Αναλυτικότερα, με έγγραφό του το ΥΠΕΣ ενημέρωσε τον εν λόγω Δήμο, για την έναρξη υποβολής αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού.

Ο Δήμος λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του αποφάσισε να προτείνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με γνώμονα τις διατάξεις και τις οδηγίες του Υπουργείου. Σύμφωνα με αυτές στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ως άνω προσωπικού, όσον αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε: α) συμβάσεις έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, ή υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται για το τρέχον έτος το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Αναλυτικά οι νέες θέσεις

Οι εκπαιδευτικές κατηγορίες και ειδικότητες που προτάθηκαν είναι οι εξής: Δέκα (10) άτομα κλάδου ΥΕ Καθαριστές-στριες, μερικής απασχόλησης (3ωρη απασχόληση ημερησίως ανά άτομο) τα οποία θα συνδράμουν στην καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Αγράφων για το διδακτικό έτος 2023-2024. Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Διοικητικού, το οποίο θα συνδράμει την Οικονομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα το Γραφείο Λογιστηρίου. Ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, το οποίο θα συνδράμει επικουρικά στις Υπηρεσίες του Δήμου. Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, το οποίο θα συνδράμει στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας. Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Υδραυλικών, το οποίο θα συνδράμει στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας. Η επιλογή των ανωτέρω ειδικοτήτων έγινε με γνώμονα τις απαραίτητες ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό, οι οποίες αν και τεράστιες, οι συγκεκριμένες χρήζουν άμεσης κάλυψης για τους εξής λόγους: α) ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων: Από 01-01-2019 έως και σήμερα έχουν αποχωρήσει, λόγω συνταξιοδότησης, τρεις (3) σχολικές καθαρίστριες ΙΔΑΧ και εντός του έτους 2022 θα αποχωρήσει άλλη μία (1), με αποτέλεσμα η καθαριότητα των σχολικών μονάδων να είναι ανεπαρκής και ο Δήμος να αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα.

Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η πρόσληψη με έκτακτο προσωπικό, δέκα (10) υπαλλήλων με ειδικότητα καθαριστής-στρια σχολικών μονάδων, καθότι μιλάμε για την προστασία της δημόσιας υγείας. β) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: Μέσα στο έτος 2021 αποχώρησαν με μετάταξη ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού και ένας (1) υπάλληλος ΤΕ Λογιστικού με αποτέλεσμα η Οικονομική Υπηρεσία να έχει μείνει με δύο υπαλλήλους ένας για το Γραφείο Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και ένας για το Γραφείο Μισθοδοσίας. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική ανάγκη για έναν ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για την Οικονομική Υπηρεσία. γ) ΤΕ Πληροφορικής: Ο Δήμος δεν είχε ποτέ έναν υπάλληλο ειδικότητα πληροφορικής ενώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε θέματα πληροφορικής είναι πολλά. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να προσληφθεί ένας υπάλληλος ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής. δ) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου: Στο Δήμο υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι ειδικότητας χειριστής μηχανημάτων έργου με μόνιμη σχέση εργασίας, εκ των οποίων ο ένας (1) αναμένεται να αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης, ενώ τα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος είναι εφτά (7).

Επιπλέον οι ανάγκες σε καθαρισμό δρόμων είναι μεγάλες λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του Δήμου αλλά και των άσχημων καιρικών συνθηκών. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η πρόσληψη με έκτακτο προσωπικό, ενός υπαλλήλου με ειδικότητα χειριστής μηχανημάτων έργου. ε) ΔΕ Υδραυλικών: Ο Δήμος λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών (παγετός), αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, καθότι η μόνιμη θέση της εν λόγω ειδικότητας παραμένει κενή. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η πρόσληψη με έκτακτο προσωπικό, ενός υπαλλήλου με ειδικότητα υδραυλικού.

Οι δαπάνες

Η συνολική δαπάνη για την μισθοδοσία, ανέρχεται στο ύψος των 43.040,00 € για τις θέσεις: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Υδραυλικών θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ΥΕ Σχολικών Καθαριστών-στριών καθορίζεται και κατανέμεται με απόφαση του ΥΠΕΣ όπου και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων.