141.300 ευρώ για την βελτίωση υποδομών και δρόμων στην Τ.Κ. Βίνιανης

0
2994

Συνοπτικούς και ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την Δ.Ε. Βίνιανης. Συγκεκριμένα ο συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης» προϋπολογισµού 22.300,00€ µε ΦΠΑ (24%), θα διεξαχθεί στις 14/5/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα, ΤΚ. 36071 και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, µε κριτήριο ανάθεσης σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοίπεριλαμβάνουν την ανάπλαση της οδού από κεντρική πλατεία μέχρι οικία Κοσμα Χρ. μήκους 110 μέτρων και την ανάπλαση της κεντρική πλατείας της Τ.Κ. Κερασοχωρίουμε θέμα «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κερασοχωρίου» προϋπολογισμού 57.000,00 € µε ΦΠΑ (24%).  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 919,35€. Το έργο«Εσωτερική Οδοποιία οικισμού Κρέντης» προϋπολογισμού 62.000,00 € µε ΦΠΑ (24%),περιλαμβάνει τις ασφαλτοστρώσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού Κρέντης της Τ.Κ. Κερασοχωρίου. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.000,00€.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 16/5/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και 15/5/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. αντίστοιχα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Ταχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή αντίστοιχου προϋπολογισμού για εγγεγραμμένους στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Αγράφων και δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο ∆ήµος Αγράφων, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή.