15.000 ευρώ για τις μετακινήσεις των Δημοτικών Συμβούλων Αγράφων

0
1757

Αυξημένα ήταν τα έξοδα του Δήμου Αγράφων για τις μετακινήσεις των Συμβούλων του για το έτος 2018, με αποτέλεσμα να δαπανώνται μεγάλα ποσά. Με την 28-12-2018 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου και την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η δαπάνη δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για Αποζημίωση και έξοδα κίνησης των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αγράφων. Η πληρωμή της ισόποσης δαπάνης πραγματοποιήθηκε σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2018.