16.100 ευρώ για την επισκευή σχολικών στεγών σε Βούλπη και Λογγίτσι

0
1085

Σε επισκευή των σχολικών στεγών προχωρά ο Δήμος Αγράφων στην Βούλπη και στο Λογγίτσι Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων, ύστερα από την 13-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. Ειδικότερα, τα προβλήματα που προέκυψαν στις στέγες των σχολικών μονάδων Βούλπης και Λογγιτσίου, οδήγησαν τους αρμόδιους του Δήμου Αγράφων στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επισκευή τους εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την καλύτερη στεγανοποίηση των κτιρίων. Ύστερα από την προκήρυξη διαγωνισμού και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών η διεκπεραίωση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΥΛΠΗΣ & ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ Τ.Κ. ΒΟΥΛΠΗΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ», ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «Φέγγο Αθανάσιο», ο οποίος προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, δηλαδή συνολική προσφερόμενη τιμή 16.100,00€ με ΦΠΑ, επειδή η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση ή προδικαστική προσφυγή.