Ανοικτό, ηλεκτρονικό και δημόσιο διαγωνισμό προκηρύσσει το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων και διαγνωστικών ουσιών, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 17.350,00 € (με ΦΠΑ) για έξι μήνες, ενώ κύριο κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων θα είναι το Γ.Ν. Καρπενησίου.

Έως 6 Ιουλίου οι προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από 7 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 6 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 9 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00,μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.