1η αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2024 στα Άγραφα

629
agrafa 014 maratho 0161

Ολοκληρώθηκε η 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2024 του Δήμου Αγράφων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 445.576,70€. Σε αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πυροπροστασίας, οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων και οι μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.

Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 195.897,71€.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτών οφείλονται στον ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου, στην επιχορήγηση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς αρμοδιότητας περιφερειών, στο χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 10.942,41€.