2.443.668,30 € για την μεταφορά μαθητών της ΠΕ Ευρυτανίας

0
3520

Μέχρι 5 Ιουνίου 2019 οι προσφορές

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό προκηρύσσει η ΠΕ Ευρυτανίαςγια το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 2.443.668,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και έως 20% δικαιωμάτων προαίρεσης.Κύριο κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης). Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αφορούν τρεις ομάδες. Στηνομάδα Α θα υποβάλλονται προσφορές για οκτώ (8) δρομολόγια με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ συνολικού προϋπολογισμού 855.107,32 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α, στην ομάδα Β οι προσφορές που θα υποβάλλονται θα αφορούν σαράντα έξι  (46) δρομολόγια με ΤΑΧΙ ή Δ.Χ επιβατικάσυνολικού προϋπολογισμού 1.024.794,90 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. και στην ομάδα Γ θα υποβάλλουν προσφορές για επτά (7) δρομολόγια με MINI BUS συνολικού προϋπολογισμού 563.766,08 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. Οι μετακινήσεις αυτές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν και με  λεωφορεία ή με MINI BUS ή με ΤΑΧΙ ή Δ.Χ επιβατικά για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Ευρυτανίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:  Α) Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η 5η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας τουΕθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) σχολικά έτη δηλαδή  2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους & Πιστώσεις Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Ευρυτανία