2.500 ευρώ για διατροφολόγο και παιδίατρο στους παιδικούς του σταθμούς δίνει ο Δήμος Καρπενησίου

3598

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, ψήφισε πίστωση για την Παροχή υπηρεσιών διατροφολόγου για την διατροφή των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου (υπάρχουσα πίστωση 1.111,04 € για το έτος 2018 & υποχρέωση δέσμευσης 1.111,04 € στον προϋπολογισμό του 2019).

Η Παροχή υπηρεσιών διατροφολόγου για την διατροφή των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου κρίνεται απαραίτητη για την καλή υγεία των νηπίων και των παιδιών που τρώνε κάποια γεύματα στο σχολείο.

Επίσης εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 1.344,00 ευρώ για το έτος 2018 & υποχρέωση δέσμευσης 1.344,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του 2019, για την ιατρική παρακολούθηση των νηπίων και των παιδιών από παιδίατρο

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες και ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό συμβούλιο ή ο Δήμαρχος.