Σύμφωνα με την από 18/11/2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση Σ. Καραγιλάνης μ.Ε.Π.Ε., Ειδικοί-Οικονομικοί Λογιστικοί Σύμβουλοι Ο.Τ.Α.–Ν.Π.Δ.Δ.-Επιχειρήσεων, για την υπηρεσία εκπαίδευσης στην αναδιάρθρωση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και την εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στο δήμο Αγράφων, με συνολική τιμή 2.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.Η ανάθεση αφορά την υποστήριξη του Δήμου Αγράφων μέσω εκπαιδεύσεων (on the jobs) στην αναδιαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και στην παροχή  υπηρεσιών συμβουλευτικής – εκπαιδευτικής υποστήριξης στις διαδικασίες σύνταξης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, που αποτελούν το πλαίσιο για την υποστήριξη ειδικών εμπειρογνωμόνωνεξωτερικών συνεργατών προς τα στελέχη του Δήμου με σκοπό την εκπόνηση – σύνταξη των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.Η διάρκεια της ανάθεσης ισχύει από την υπογραφή της έως την 15/2/2020.