20.000 ευρώ για βελτίωση υποδομών σε Στένωμα και Παυλόπουλο

0
2830

Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για το έργο «Βελτίωση υποδομών Στενώματος και Παυλόπουλου», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 €. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων Οικοδομικών και Οδοποιίας. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που προβλέπονται είναι: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για διαμόρφωση πλατώματος και χώρου στάθμευσης πριν την κεντρική πλατεία του Στενώματος. Επενδύσεις τοίχων κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, με λίθινη επένδυση και καθαρισμός-αρμολόγηση υφιστάμενων λιθοδομών στον ίδιο δρόμο στον οικισμό Στενώματος. Καθαρισμός, επισκευή και αρμολόγημα λιθοδομών κατά μήκος του κεντρικού δρόμου στους οικισμούς Παυλόπουλου και Παπαδιάς. Λιθοδομές και πλακοστρώσεις στον κοινόχρηστο χώρο πάνω από τις βρύσες στην είσοδο του Παυλόπουλου.
Έως 23 Οκτωβρίου οι προσφορές
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου(Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι την 23-10-2019. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/10/2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, εφόσον ανήκουν στηνΑ1τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας με βεβαίωση εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία έργου (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) και ποσό που να καλύπτει τον Προϋπολογισμό του έργου. Η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2019 είναι 20.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ/2019 και το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50077,αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μπαμπαλής Δημήτριος.