2,2 εκατ. ευρώ ο Προϋπολογισμός 2024 του Δήμου Αγράφων

518
1100 4313d547 b6cb 4764 b3da d23c4a93a1e1

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 ψηφίστηκε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων με αυτό ως κύριο θέμα της συνεδρίασης, ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024, καθώς και η ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2024, του Δήμου Αγράφων.

Για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού 2024 λήφθηκαν υπόψη τα εξής: 1. Στον προϋπολογισμό έτους 2024 εγγράφηκαν κατά προτεραιότητα όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, εγγράφηκαν ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους 2024. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, θα πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του Π/Υ, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε. 3. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2024 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ. 4. Τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ του 2024 για τα ίδια έσοδα των Ομάδων Ι. και II. υπολογίστηκαν διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2022 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2023 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2024 από την δημοτική επιτροπή δηλ. μέχρι 31/10/2023. 5. Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφηκαν όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». 6. Τέλος τα έσοδα και έξοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών είναι ισοσκελισμένα ώστε να μην υποκρύπτεται φορολογία και να μην είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός».

Ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τo συνολικό ποσό των εσόδων αναμένεται να ανέρχεται στα 20.224.681,80 ευρώ.

ΕΣΟΔΑ

Τα τακτικά έσοδα του Δήμου αναμένονται να  ανέρχονται στα 4.579.050,00ευρώ. Σε αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ποσού 3.960.300,00ευρώ και έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ποσού 441.300,00 ευρώ. Τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέρχονται στα 5.935.074,35ευρώ, στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις για επενδύσεις ποσού 5.291.120,85 ευρώ και εισπράξεις υπέρ του δημοσίου ποσού 1.026.250,00 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο των εσόδων αναμένεται να ανέρχεται στα 2.614.261,85 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ

Όσον αφορά τα έξοδα αυτά αναμένονται να ανέρχονται στο ποσό των 20.224.681,80 ευρώ. Στα έξοδα του Δήμου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επενδύσεις ποσού12.023.983,74 ευρώ, οι δαπάνες αιρετών ποσού 736.040,00 ευρώ, οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανέρχονται στα 1.768.651,23 ευρώ, τα έργα ποσού 5.890.955,78 ευρώ και οι παροχές τρίτων ποσού 1.297.855,00 ευρώ. Το αποθεματικό ποσό αναμένεται να ανέρχεται στα 53.176,08 ευρώ.

Αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2024 αυτό αποτελεί συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του.

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό αποτυπώνονται: α) σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και β) η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Η κατάρτισή του πραγματοποιείται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους κωδικών αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

ΘΕΜΑ 1ο β) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟ.pdf

ΘΕΜΑ 1ο δ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟ.pdf