223.200 ευρώ για έργα σε δρόμους των Τ.Κ. Επινιανών, Τροβάτου και Αγράφων

2004

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση των έργων «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων» προϋπολογισµού 112.000,00€ µε ΦΠΑ (24%), «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων» προϋπολογισμού 55.800,00€ με ΦΠΑ (24%) και «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων» προϋπολογισµού 55.400,00 € µε ΦΠΑ (24%). Τα έργα ανήκουν στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και περιλαμβάνουν τις τσιμεντοστρώσεις οδών καθώς και κατασκευή τοιχίων στις Τ.Κ. Αγράφων, Επινιανών και Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η προθεσμία εκτέλεσης των έργων είναι οι εκατόν πενήντα (150) ημέρες. Τα έργα χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ και δε θα χορηγηθεί προκαταβολή. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για το έργο στην Τ.Κ. Τροβάτου απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 893,55€, για το έργο στην Τ.Κ. Επινιανών ύψους 900 ευρώ, ενώ για το έργο στην Τ.Κ. Αγράφων ύψους 1.806,45€ και ισχύ τουλάχιστον εννέα μήνες (9) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Κατάθεση προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Ταχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.

Τα αποτελέσματα των ∆ηµοπρασιών θα εγκριθούν από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο ∆ήµος Αγράφων, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή και η έγκριση κατασκευής των δημοπρατούμενων έργων, αποφασίστηκε με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων.