Σύμφωνα με την από 26-11-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη εγκρίθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα, η υπηρεσία αυτή θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση Ιωάννης Π. Τσιγαρίδας, Εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών με συνολική τιμή 23.874,96 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια νέου υλικού για την φιλοξενία και λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών προγραμμάτων του Δήμου. Συγκεκριμένα ο Δήμος θα προμηθευτεί ένα (1) κεντρικό εξυπηρετητή με λογισμικό Windows Server 2016+SQL Server 2016 Standard Edition και λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών, ένα (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα υποδέχεται 13 χρήστες (User Calls), υλικά αναβάθμισης για υπάρχον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο  οποίος θα υποδέχεται 12 χρήστες (User Calls), ένα (1) σύστημα ασφαλής αποθήκευσης δεδομένων (Συσκευή NAS με σκληρούς), αντικατάσταση διανομέα δικτύου (2τμχ) και εργασίες για τον έλεγχο και αντικατάσταση φθαρμένης καλωδίωσης και την μετάπτωση δεδομένων. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.