24.000 ευρώ για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Αγράφων

0
1753

Με την από 2-3-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου εγκρίθηκε η προμήθεια κάδων απορριμμάτων καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών ως έχουν στην μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του εν λόγω Δήμου. Η απευθείας ανάθεση δόθηκε στην επιχείρηση ΟΙΚΟ-ΠΑΝ Ε.Ε.- ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΜΠΟΡΙΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, με συνολική τιμή 23.808,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα, καθώς και των διατάξεων που προβλέπει τις προϋποθέσεις για την έκπτωση του αναδόχου από την προμήθεια. Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το Κερασοχώρι χωρίς επιπλέον χρέωση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίηση τους. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.