270.000 ευρώ για συντήρηση των αγροτικών δρόμων των ΔΕ Δομνίστας, Κτημενίων, Προυσού και Φουρνάς.

0
1973

Με ανοιχτό διαγωνισμό η ανάθεση του έργου

Για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018(Α΄ ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό 270.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ο Δήμαρχος Καρπενησίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Παρασκευή  2/11/2018, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 8/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, αυτή αποδεικνύεται για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες: Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr