Με απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιηθεί η υπηρεσία καθαρισμού και συντήρησης των μοκετών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου σύμφωνα με την από 24-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας θα γίνει στην επιχείρηση: Κατσίκης Χριστόφορος, συνεργείο καθαρισμού, απολύμανσης κτιρίων, εμπόριο χαρτικών & απορρυπαντικών στην τιμή των 241,65 € για τον καθαρισμό πέντε (5) μοκετών. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των δύο(2)μηνών. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Για τους παιδικούς σταθμούς Δήμου Καρπενησίου λόγω του χειμώνα και των χαμηλών θερμοκρασιών που πλήττουν την περιοχή μας, θα πραγματοποιηθεί και η υπηρεσία «προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους παιδικούς σταθμούς» από τον υπεύθυνο πρατηρίου κ. Τρίκκα  Κων/νο στην τιμή των 3.346,28 ευρώ.