3.500 ευρώ για υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων του δίνει ο Δήμος Καρπενησίου

2450

Μετά την τεχνική περιγραφή του Τμήματος Υποδομών & Δικτύων, τo από 10.12.2018 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τον προϋπολογισμό έτους 2018 και συγκεκριμένα την εγγεγραμμένη πίστωση με τίτλους « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων του Δήμου» & « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων », ο Δήμος Καρπενησίου αποφάσισε να αναθέσει την προμήθεια σε ανάδοχο, αφού ακολουθήθηκαν οι δέουσες διαδικασίες.
Συγκεκριμένα, αναθέτει την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 7/12/2018 τεχνική περιγραφή του Τμήματος Υποδομών & Δικτύων με τίτλο : « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων του Δήμου» στην επιχείρηση Χαλκιά Σοφία που εδρεύει στο Καρπενήσι, στην τιμή των 3.494,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην προμήθεια περιλαμβάνεται μια μεγάλη γκάμα υλικών που θα χρειαστούν για τη συντήρηση των κτιρίων, όπως κλειδαριές, πόμολα, μονωτικά και ασφαλτικά υλικά, κόλλες πλακιδίων και πολλά άλλα τέτοιου τύπου υλικά.
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.