Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά την τεχνική υποστήριξη, παραμετροποίηση και υποβολή στοιχείων και δεδομένων στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για το Δήμο Αγράφων, αποφάσισε ο Δήμαρχος κ.Αλέξης Καρδαμπίκης. Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Ιωάννου (Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής) έναντι ποσού των 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με υπεύθυνο προσφοράς τον ίδιο. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει  εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα των τριάντα (30) ημερών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων   πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των απαραίτητων νόμιμων δικαιολογητικών.