Τον καθαρισμό δρόμων και τη διαμόρφωση αυλάκων στις Δ.Ε. Αγράφων,
Ασπροποτάμου, Βίνιανης και Φραγκίστας αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων
Αλέξης Καρδαμπίκης και για το λόγο αυτό προβαίνει στην ανάθεση της
παραπάνω υπηρεσίας σε τέσσερις (4) αναδόχους με το συνολικό ποσό των
30.497,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναλυτικότερα, ορίζονται οι εξής ανάδοχοι: για τον καθαρισμό δρόμων και
διαμόρφωση αυλάκων στην Δ.Ε. Αγράφων ο Σβερώνης Δημήτριος του Λάμπρου
«Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» συνολικού ποσού 4.569,40€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην Δ.Ε. Ασπροποτάμου ο Ντασιώτης Παναγιώτης
συνολικού ποσού 6.175,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην Δ.Ε. Βίνιανης για
δύο εργασίες η ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. συνολικού ποσού 6.175,20€ και
7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και στην Δ.Ε. Φραγκίστας ο Φούκας
Γεώργιος του Ιωάννη συνολικού ποσού 6.138,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι ανάδοχοι υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους,
τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της
υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού
ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων
δικαιολογητικών.