Έγκριση έλαβε το από 19-11-2019 2ο πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση μονοπατιού στο Μεγάλο Χωριό” προϋπολογισμού 31.000,00€, ορίζοντας οριστικό ανάδοχο. Ύστερα από τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού στις 19 Νοεμβρίου 2019 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε από τους Μαντέκα Βασίλειο, Λάππα Αντώνη και Νταλλή Ιωάννα προκειμένου να εξετάσει τα δικαιολογητικά που της προσκόμισε ο μειοδότης του από 20 Αυγούστου 2019. Η Οικονομική Επιτροπή διαπιστώνοντας την πληρότητα των δικαιολογητικών που όριζε η διακήρυξη κατακύρωσε τη δημοπρασία ορίζοντας ως οριστικό ανάδοχο τον κ. Βονόρτα Κων/νο με ποσοστό έκπτωσης  36,00%, επί του προϋπολογισμού του ως άνω έργου.