Ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων με κριτήριο κατακύρωσης από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της πλέον συμφέρουσας τιμής. Η εν λόγω προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σε καύσιμα και ελαιολιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων» με ορίζοντα ισχύος έως το τέλος του 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 315.170,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το ενδεικτικό κόστος της ανωτέρω προμήθειας έχει καθαρό ποσό 254.170€ και φόρο προστιθέμενης αξίας ίσο με 24%, ήτοι 61.000,80 € και χωρίζεται σε τέσσερις (4) διακριτές ομάδες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να καταθέσουν προσφορά για μία (1) ή και για περισσότερες ομάδες εφόσον το επιθυμούν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορώντην14ηΔεκεμβρίου2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα15:00 μ.μ., ενώ η διαδικασία αποσφράγισης ορίζεται ως η 18η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμεςημέρεςκαιώρεςστοΤμήμαΤεχνικώνΥπηρεσιών,Πολεοδομίας&Πολ.Προστασίαςτουδήμου.Αρμόδιοςυπάλληλος:ΝτελήςΓεώργιος,Τηλ:2237351122,ΔυτικήΦραγκίστα.Το πλήρες κείμενο της παρούσης διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου της ακόλουθης διεύθυνσης: www.agrafa.gr