32.200 ευρώ για συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτηρίων

3280

Η κατανομή του ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπενησίου

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με έγγραφό του, ανακοινώνει στο Δήμο Καρπενησίου την πίστωση ,από το Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 32.250,00€ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, μετά την παρακράτηση ποσού 48,38€ από το Τ.Π.Δ. το ποσό που θα κατανεμηθεί στο Δήμο μας είναι 32.201,62€.

Ο Δήμος Καρπενησίου με απόφαση Δ.Σ καθόρισε την ποσόστωση στις Ενιαίες σχολικές Επιτροπές Δήμου Καρπενησίου ως εξής:

Α) Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου 54% και

Β) Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου 46%

Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα κατανείμει το ποσό των 32.201,62€ από το Υπουργείο Εσωτερικών , για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στις Ενιαίες Σχολικές επιτροπές ως εξής:

1) Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ποσό 17.388,87€ και

2) Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου ποσό 14.812,75€.

Τα ανωτέρω ποσά θα δοθούν από τoν κωδικό ΚΑ.70-7331.001 με τίτλο «Επισκευές, συντηρήσεις σχολικών κτηρίων».