34.000 ευρώ κατανεμήθηκαν στα σχολεία Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας εκπαίδευσης των Αγράφων.

0
1852

Στην αποδοχή και κατανομή ποσού 34.040,00€, Γ΄ Δόση 2018, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του, προχώρησε ο Δήμος Αγράφων.

Για το Δήμο Αγράφων η Γ΄ κατανομή αντιστοιχεί στο ποσό των 34.040,00 ευρώ. Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία επικυρώθηκε με την αρίθμ.10-135/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, αποφασίστηκε η κατανομή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 53% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο ισχύει για όλες τις κατανομές του 2018.

Βάσει της απόφασης αυτής το ποσό των 34.040,00 ευρώ κατανέμεται ως εξής:


o Α/θμια Σχολική Επιτροπή: 15.998,80 ευρώ

o Β/θμια Σχολική Επιτροπή: 18.041,20 ευρώ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποδέχτηκε την παραπάνω κατανομή.