Την αδυναμία του προσωπικού του δήλωσε ο Δήμος Αγράφων που αφορά την στελέχωση των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και για το λόγο αυτό η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Αγράφων».

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο, εμφανίζει έντονο το πρόβλημα της υποστελέχωσης των διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών. Το σημαντικότερο έλλειμμα διοικητικής υποστήριξης που εμφανίζει αυτή τη στιγμή ο Δήμος, στις υπηρεσίες της έδρας του, στο Κερασοχώρι, υφίσταται στην οικονομική υπηρεσία, όπου διαθέτει μόνο μία (1) υπάλληλο (αναπληρώτρια προϊσταμένη), ενώ παράλληλα υφίσταται γεωγραφική διασπορά διοικητικών υπηρεσιών, καθιστώντας εμφανή την αδυναμία διοικητικής υποστήριξης.

Με βάση τα ανωτέρω η κάλυψη των διοικητικών αναγκών του Δήμου είναι αδύνατη λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη γεωγραφική έκταση του Δήμου, την δύσκολη προσπελασιμότητα και κατ’ επέκταση τη διασπορά των υφιστάμενων υπηρεσιών. Προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και να αποκατασταθεί μερικώς η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση των διοικητικών-οικονομικών θεμάτων αποφασίστηκε η διενέργεια με απευθείας ανάθεση για την παρακάτω εργασία «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Αγράφων», προεκτιμώμενης αμοιβής 37.200,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2022, με σκοπό την κάλυψη των ζητούμενων υπηρεσιών για την περίοδο δέκα (10) μηνών.