Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης με τίτλο «Εσωτερική οδοποιία Προυσού, Τόρνου, Καστανιάς & Προδρόμου» εκτιμώμενης αξίας  43.000,00 ευρώ(με Φ.Π.Α.). Αντικείμενο του έργου είναι στην Τ.Κ. Προυσού η κατασκευή τσιμεντόστρωσης στον δρόμο προς Μισοστέφανα μήκους 40,00μ και μέσου πλάτους 4,50μ για την βελτίωση της πρόσβασης στην περιοχή. Κατασκευή τοιχίου σε μήκος 12,50μ και μέσο ύψος 2,00μ στην θέση Μισοστέφανα για τη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου. Στην Τ.Κ. Τόρνου η κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στον δρόμο προς Άνω Τόρνο συνολικού μήκους 180,00μ και μέσου πλάτους 3,50μ για την βελτίωση της πρόσβασης στην περιοχή. Στην Τ.Κ. Καστανέας η κατασκευή τοιχίου σε μήκος 31,50μ και μέσο ύψος 1,75μ στον δρόμο προς σχολείο κάτωθεν ιδιοκτησίας Καραμπούλη για την αντιστήριξη των πρανών. Κατασκευή τοιχίου σε μήκος 34,00μ και μέσο ύψος 1,35μ στον δρόμο προς σχολείο κάτωθεν ιδιοκτησίας Ντούρου για την αντιστήριξη των πρανών, κατασκευή μικρής Ιρλανδικής διάβασης στον ίδιο δρόμο για την όδευση των ομβρίων μικρού ρέματος. Στην Τ.Κ. Προδρόμου επισκευή του μονοπατιού (γκαλντερίμι) από Σταυρό προς Αη Γιάννη το οποίο έχει υποστεί ζημιές από την υπερχείλιση του παράπλευρου ρέματος. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επισκευή του παράπλευρου ρέματος πλησίον ιδιοκτησίας Σταυρόπουλου με σκυροδέτηση των πρανών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του   έργου, ορίζεται σε  έξι(6)  μήνες  από  την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 693,55ευρώ.

Έως την 08-11-2019οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις  12-11-2019.

Έως 14 Νοεμβρίου η κατάθεση φακέλων

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με   κατάθεσή   τους   στο  πρωτόκολλο   της   αναθέτουσας αρχής(Ταχυδρομική διεύθυνση: Ύδρας 6 Καρπενήσι 36100). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι  προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της   αναθέτουσας αρχής που διεξάγει  τον  διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι τις 14/11/2019, ημέραΠέμπτη ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπεινα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά του …..για το έργο:

«Εσωτερική οδοποιία Προυσού, Τόρνου, Καστανιάς και Προδρόμου »με αναθέτουσα αρχή Δήμος Καρπενησίου και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 14-11-2019