Κατανεμήθηκε στους Δήμους της χώρας η  Δ’ δόση λειτουργικών δαπανών σχολείων για το έτος 2019 σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Δήμος Καρπενησίου για το σκοπό αυτό επιχορηγήθηκε με το  ποσό των 49.250,00€ και μετά από τη σχετική παρακράτηση που έγινε έγγραφο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που θα διατεθεί για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται σε 49.176,12€.Στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των σχολικών τροχονόμων σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων». Η αμοιβή που αφορά τους σχολικούς τροχονόμους (συνολικά 5) των σχολείων του Δήμου Καρπενησίου για το διάστημα από 10-9-2019 έως 23-12-2019  ανέρχεται στο ποσό  των 3.900,00€ το οποίο θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό επιχορήγησης πριν την κατανομή. Η επιχορήγηση των σχολικών μονάδων συνολικού  ποσού 45.276,12€ των οποίων η κατανομή στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου θα γίνει σύμφωνα με την ποσόστωση διαμορφώνεται ως εξής: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (ποσοστό 54%) με το ποσό των 24.449.10€ και Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (46%)με το ποσό των 20.827,01 €.