5.000 ευρώ για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αγράφων

0
2496

Την αποπληρωμή χρηματικού εντάλματος πραγματοποίησε ο Δήμος Αγράφων στις 5-7-2019 στο Κερασοχώρι με αιτιολογία πληρωμής την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας στα συνεργεία ύδρευσης, αποχέτευσης ηλεκτρολόγων, καθαριότητας και στο προσωπικό των μαγείρων του Δήμου Αγράφων με σκοπό την προστασία του προσωπικού του κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τους, συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα και ενενήντα τρία (4.769,93) ευρώ.