Στη συντήρηση λεβήτων και καυστήρων προβαίνει ο Δήμος Αγράφων καθώς η θέρμανση των κτιρίων, για την καλύτερη αποδοτικότητα των εργαζομένων είναι απαραίτητη λόγω του τσουχτερού κρύου των τελευταίων ημερών.

Ειδικότερα, έγκριση έλαβαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας για την προσφορά η οποία έχει τίτλο: «Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων κτιρίων Δήμου Αγράφων» όπου αποφασίστηκε η εκτέλεση αυτής, έναντι ποσού των 5.000,00 € με ΦΠΑ 24% στον Ανδρώνη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ “Υδραυλικές Εγκαταστάσεις”.

Συγκεκριμένα η υπηρεσία αφορά συντηρήσεις καυστήρων στα δημοτικά κτίρια και στα κοινοτικά κτίρια του Δήμου Αγράφων, συντηρήσεις λεβήτων στα δημοτικά κτίρια και στα κοινοτικά κτίρια του Δήμου Αγράφων, καθώς και αντικατάσταση του σώματος (καλοριφέρ)στο κτίριο Ραπτοπούλου. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα των τριάντα (30) ημερών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή, προσκομίζοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά.