Ξεκινά σύντομα ο διαγωνισμός

Ανοικτό διαγωνισμό πρόκειται να προκηρύξει σύντομα ο Δήμος Αγράφων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκιβωτισμός Ρέματος  στην τοποθεσία Καρφιάδες Τ.Κ. Αγράφων Δήμου Αγράφων» π/υ 56.451,61 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.24%). Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε τμήματα του συγκεκριμένου δημοτικού οδικού δικτύου. Η συνολική προθεσμία  εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιεςπενήντα(250) ημέρεςαπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι  προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας.