Στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εσωτερική οδοποιία Νέου Αργυρίου» προβαίνει ο Δήμος Αγράφων ανακηρύσσοντας ανάδοχο του έργου, βεβαιώνοντας πρώτα για τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου.

Συγκεκριμένα, ως ανάδοχος ορίζεται ο Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, ύστερα από την προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 από τον ίδιο και με προσφερόμενη τιμή το ποσό των 51.370,97 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%). Η ανάθεση αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στην Τ.Κ. Νέου Αργυρίου. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250) και η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 63.700,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).