65.282 ευρώ για την οδική σύνδεση Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου

0
1604

Με την από 31-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΙΚΟ», χρήσεως 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 65.282,90€, εργολαβίας Γούλα Γεωργίου, το οποίο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 05-10-2018, με συνολική δαπάνη 48.435,70€ χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτό επισυνάπτετε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών. Στην περίπτωση που επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή ελαττωματικών επουσιωδών εργασιών συντάσσει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και παραλαμβάνει το έργο με παραδεκτές τις ελαττωματικές εργασίες, αλλά με μείωση της τιμής τους. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.