Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για  την  υπηρεσία «Συγκοινωνία δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού 67.733,26€. Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος του ποσού των 67.733,26€ (καθαρό ποσό59.940,94€καιΦΠΑ13%7.792,32€). Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πιο οικονομική προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των δρομολογίων. Η σύμβαση θα έχει ισχύ για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, την 11ηΜαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία  παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Αρμόδια υπάλληλος: Κωνσταντία Κελέση, τηλ: 22373 50086. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεταικαισε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.karpenissi.gr.