6η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2024

115
small business money management

Ολοκληρώθηκε η 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2024 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 40.705.975,27€.

Σε αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα τέλη χρήσης ΧΥΤΑ, οι τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα), παιδικοί σταθμοί, οι εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού, η προμήθεια ελαστικών, η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πάγια προκαταβολή, η προμήθεια σκευών μαγειρείου και εστίασης (Μαθητική εστία) και οι Πάγιες Προκαταβολές των Κ. Αγίου Νικολάου, Προυσού, Μικρού Χωριού, Μεγάλου Χωριού, Κλειτσού και Φουρνάς.

Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 40.764.865,96 €.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτών είναι ενίσχυση της Δομής παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου και η επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 58.890,69€.