Στην πρόσληψη επτά (7) μακροχρόνιων ανέργων 55 -67 ετών προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου μέσω σχετικού προγράμματος του ΟΑΕΔ διάρκειας από 3 Ιουνίου 2021 έως και 2 Ιουνίου 2023 (για δύο έτη). Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της  δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και δέσμευσης εγγραφής αντίστοιχων πιστώσεων για τα έτη 2022 και 2023. Τα άτομα που προσλήφθηκαν θα απασχοληθούν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Διεύθυνση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Πρόκειται για τους παρακάτω με τις εξής ειδικότητες: 1. Χρήστο Μπούρα του Αποστόλου Βοηθός Σιδηρουργών, 2. Δημήτριο Μούρτο του Κωνσταντίνου Ανειδίκευτος Εργάτης Συντήρησης Οδών και Οδοστρωμάτων 3. Ιωάννης Λώλος του Σπυρίδωνα Υδραυλικός, 4. Σωτήριο Μάκκα του Χρήστου Ανειδίκευτος Εργάτης Συντήρησης Οδών καιΟδοστρωμάτων,5.Σπυριδούλα Φλωροσκούφη του Σπυρίδωνα Κτιρίων Φύλακες, 6.Ιωάννης Κυλλής του Γεωργίου Οικοδόμοι και Κτίστες και 7. Ιωάννης Κουρλός του Παναγιώτη Ελαιοχρωματιστής.