Τον καθαρισμό των δρόμων στην ΔΕ Ασπροποτάμου, λόγω έκτακτων ακραίων καιρικών συνθηκών αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων και για το λόγο αυτό προχωρά άμεσα στην εκτέλεση της υπηρεσίας ορίζοντας αναδόχους.

Ειδικότερα, με σκοπό την άμεση διάνοιξη και καθαρισμό των δρόμων για την ομαλή διέλευση των πολιτών και των οχημάτων τους αποφασίστηκε να εκτελέσουν την υπηρεσία αυτή οι: Πέτσας Φώτιος «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» συνολικού ποσού 2.430,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για εργασία 56 ωρών και Κακός Θωμάς «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών», συνολικού ποσού 4.910,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για εργασία 72 και τη μίσθωση φορτωτή με τον χειριστή.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.