Κατεπείγουσα η ανάθεση του έργου

Εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Καρπενησίου από το Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Νίκο Σουλιώτη και προχωρά στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην Τ.Κ. Ψιανών Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 7.440,00€ (με το Φ.Π.Α.), καθώς κρίνεται ως κατεπείγον. Συγκεκριμένα, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείταιάμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, οΔήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Ως ανάδοχος του έργου ορίζεται ο Περικλής Βλάχος, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα σε χρονικό δέκα ημερών από τηνκοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο του έργου. Το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή των εργασιών εκτέλεσης του έργου θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.