Την ανάθεση για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών λογιστή για την τήρηση Διπλογραφικού συστήματος γενικής και αναλυτικής λογιστικής – Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 -Υποχρεώσεις Φορολογικής Διοίκησης» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

Την εκτέλεση του έργου αναλαμβάνει η εταιρεία ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑ.Ε. «Δραστηριότητες λογιστικής τήρησης βιβλίων και ελέγχου, δραστηριότητες παροχής φορολογικών συμβουλών», συνολικού ποσού 7.539,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των προς ανάθεση υπηρεσιών.