700 ευρώ για τα ψηφοδέλτια στα Άγραφα

3482

Με την 14-5-2019 απόφαση Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ) για την εκτύπωση ψηφοδελτίων για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές στις 26-5-2019 και επαναληπτικές στις 02-6-2019 σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2019. Με την 15-5-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων αποφασίστηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η ανάθεση της εκτέλεσης προμήθειας «προμήθεια ψηφοδελτίων στις Αυτοδιοικητικές εκλογές στις 26-5-2019» στο RESET MEDIA ΙΚΕ με συμφερότερη προσφορά το  ποσό  των 706,80 με το ΦΠΑ 24%, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγράφων. Η έγκριση δαπάνης από τον Δήμο Αγράφων ανέρχονταν στο ποσό των Η Όπως όλα δείχνουν ο Δήμος Αγράφων είναι έτοιμος και κατάλληλα εξοπλισμένος για την μεγάλη ημέρα των εκλογών. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται σε διάστημα πέντε (5) ημερών. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.