Πονοκέφαλο προκαλούν σε πολίτες και Δήμο οι συνεχείς βλάβες που δημιουργούνται στα αντλιοστάσια που τροφοδοτούν με νερό τις περιοχές Τσούκα και Τριποτάμου αλλά και άλλες του Δήμου Αγράφων, δυσχεραίνοντας την εύρυθμη λειτουργία τους και με αποτέλεσμα να δαπανώνται μεγάλα χρηματικά ποσά ετησίως. Για το λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης ενέκρινε τη δαπάνη και δέσμευσε το ποσό των 7.998,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2020 για επισκευές λειτουργίας, ετήσιες συντηρήσεις και αποκαταστάσεις των βλαβών στα αντλιοστάσια του Δήμου Αγράφων.