Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης για τη δαπάνη σχετικά με την επισκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Νέου Αργυρίου ΔΕ Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων συνολικού προϋπολογισμού 8.756,38 €. Η επισκευή του δικτύου κρίθηκε απαραίτητη, για την εξυπηρέτηση των αγροτών στο Νέο Αργύρι, ώστε να συνεχίζουν ανεμπόδιστοι τις αγροτικές τους εργασίες. Η πληρωμή ισόποσης δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Εξόδων του οικονομικού έτους 2020.