Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων Άλεξης Καρδαμπίκης για την παροχή υπηρεσιών με θέμα «Μαγνητοφώνηση -Απομαγνητοφώνηση -ηλεκτρονική επεξεργασία -εκτύπωση και βιβλιοδέτηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων για το έτος 2021». Η εν λόγω υπηρεσία δόθηκεμε απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Γεωργίου Κων. Σώκου, Βιβλιοχαρτοπωλείο, με έδρα το Καρπενήσι,έναντι του ποσού των 9.424,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τέλους του έτους 2021. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται μετά την έκδοση και προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.