90.483 ευρώ για το αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Βούλπης Απεραντιών

0
1925

Πραγματοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός
Ένα νέο έργο πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα σύμφωνα με την 21-1-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων και αυτό αφορά την κατασκευή αναψυκτήριου, στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων. Συγκεκριμένα, ύστερα από την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με θέμα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΛΠΗΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ », προϋπολογισμού: 90.483,87 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων συνήλθε προκειμένου να προβεί στη διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Φραγκίστα, στις 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Τμ/τος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων, κτίριο Δημαρχείου Δυτ. Φραγκίστας. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο, στη σύμβαση κατασκευής του έργου το Χατζόπουλο Γεώργιο του Κων/νου, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τρία τοις εκατό (53,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, δηλαδή συνολική προσφερόμενη τιμή 42.527,42€ (πλέον ΦΠΑ 24%), επειδή η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση ή προδικαστική προσφυγή.