98.000 € χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ στο Δήμο Αγράφων για τα σκουπίδια

414
untitled design 45

Αποδεκτή αναμένεται να γίνει από το Δήμο Αγράφων η χρηματοδότηση από ΚΑΠ του ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών.

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει συνολικό ποσό ύψους 14.674.000 € σε Δήμους της χώρας, από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των ΚΑΠ των Περιφερειών έτους 2024, για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών.

Ο Δήμος Αγράφων επιχορηγείται με  το ποσό των 98.064,40€  για τον ανωτέρω σκοπό. Η κατανομή του ανωτέρω ποσού πραγματοποιείται αναλογικά με βάση τον αριθμό χιλιομέτρων του περιφερειακού οδικού δικτύου του Δήμου μας (275 χιλιόμετρα), όπως αυτός ορίζεται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός οδικού δικτύου και χιλιομέτρων αυτού για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους».

Οι Δήμοι διαθέτουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων α) του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους και β) του οδικού δικτύου καθώς και των παράπλευρων δρόμων αυτού, που εξυπηρετούν χερσαίους συνοριακούς σταθμούς, σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τον κάθε συνοριακό σταθμό και μέχρι το φυσικό όριο της Επικράτειας. Το ποσό θα αποδοθεί στο Δήμο Αγράφων, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό της χρηματοδότησης θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2024 του Δήμου Αγράφων.