Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στην ΔΕ Απεραντίων

176
προσληψη χειριστων

Στη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, για τη βελτίωση του δικτύου, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα το επόμενο διάστημα που θα επισκέπτονται τα χωριά τους πολλοί δημότες.

Την υπηρεσία για τη μίσθωση των μηχανημάτων αναλαμβάνει ο Ζελενίτσας Θεόδωρος «Εργασίες εκσκαφών καιμετακίνησης γαιών» έναντι συνολικού ποσού 4.216,00€ συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η μίσθωση εκσκαφέα – φορτωτή από 70 ΗΡ και άνω με το χειριστή για εργασία 85 ωρών. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις πουθα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.