Ορίστηκε ανάδοχος για την προμήθεια δομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

148
199273 oikod ulika arxiki

Στον ορισμό αναδόχου προέβη η Δημοτική Επιτροπή Καρπενησίου ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια δομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 60.751,32€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η Επιτροπή που αποτελούνταν από τους: Λάππα Αντώνιο υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου πολιτικό μηχανικό Π.Ε. ως πρόεδρο, Καρέτσο Κωνσταντίνο υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου πολιτικό μηχανικό Π.Ε. ως αναπληρωματικό μέλος και Κλήμη Αναστασιάδη υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου μηχανολόγο μηχανικό Τ.Ε. ως μέλος αφού προέβη στον έλεγχο των υποβληθεισών προσφορών και στα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι ανάδοχοι και στην συνέχεια στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς ανά ομάδα αποφάσισε για τις ομάδες Α, Β και Γ να ορίσει ως ανάδοχο οριστικό ανάδοχο για την ανωτέρω προμήθεια τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓκορόγιαΓεώργιο».