Προώθηση μελισσοκομίας με το πρόγραμμα ΚΑΠ

65
mellisokomia 1

Στις 30 Ιουνίου 2024 ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη βιοποικιλότητα, το οποίο αφορά
άμεσα τους μελισσοκόμους.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της βιοποικιλότητας και την υποστήριξη των μελισσοκόμων με διάφορες παροχές και κίνητρα. Αφορά τους μελισσοκόμους που θέλουν να εγκαταλείψουν τη συμβατική γεωργία και να μπουν σε πρόγραμμα με πρόσθετες γεωργοπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας .

Το πρόγραμμα έχει τίτλο: «Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας». Στοχεύει στη βελτίωση της αγροτικής οικονομίας σ΄ένα προϊόν αιχμής για την ελληνική αγορά. Το χρηματοδοτικό μέτρο αναφέρεται στο άρθρο 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 18.858.824€.
Στόχος του μέτρου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής μελισσοκομίας, που αποτελεί από τους βασικούς παραγωγικούς
κλάδους της χώρας και η προστασία της βιοποικιλότητας.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος;
 Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 Μελισσοκόμοι μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων με εντασσόμενες
κυψέλες/παραφυάδες
 Μελισσοκόμοι σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιώτικες περιοχές
 Μελισσοκόμοι σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
 Παραγωγοί μελιού που έχουν υπογράψει συμβάσεις με ΟΕ &Π από τις 16
Ιουνίου 2024έως και τις 30 Ιουνίου 2024
 Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών που έχουν μελισσοκομική
ταυτότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό
Μητρώο, που κατέχουν από 20 και πάνω κυψέλες/ παραφυάδες.
 Μελισσοκόμοι που εφαρμόζουν τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για τη
βιολογική
 Μελισσοκομία καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης, που υποβάλλουν κατ’
αίτηση πληρωμής.

 Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και εξαρτάται κι από τον
αριθμό των κυψελών.
 Οι μελισσοκόμοι υποχρεώνονται να διευκολύνουν όλους τους
προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά
όργανα
 Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία επιπλέον
χρόνια μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.

Ποιοι μελισσοκόμοι εξαιρούνται από το πρόγραμμα;
Προσοχή όμως! Δεν είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που είναι ενταγμένες
στη Δράση 11.1.2«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην μελισσοκομία» ή στη Δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις
για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην
μελισσοκομία» του Μέτρου 11 «βιολογική γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022.