Στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας ο Δήμος Αγράφων

584
solar power panels and natural landscape in sunny summer,china
Solar power panels and natural landscape in sunny summer, Asia

Την έγκρισή του έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων για τη συμμετοχή του Δήμου στην «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝ Π.Ε.» καθώς και για το καταστατικό του υπό τροποποίηση αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού.

Αναλυτικότερα η συμμετοχή των τριών Δήμων έχει ως εξής: 1.Ο Δήμος Καρπενησίου εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κακαβά  Χρήστο  (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%), με ποσό συμμετοχής που θα ανέρχεται στις 20.000,00€ για την απόκτηση διακοσίων (200) συνεταιριστικών μερίδων επί συνόλω πεντακοσίων (500).2.Ο Δήμος Μακρακώμης εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χατζή Γεώργιο (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%), με ποσό συμμετοχής που θα ανέρχεται στις 20.000,00€ για την απόκτηση διακοσίων (200) συνεταιριστικών μερίδων επί συνόλω πεντακοσίων (500). 3. Ο Δήμος Αγράφωνεκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Καρδαμπίκη Αλέξανδρο (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 20%), με ποσό συμμετοχής που θα ανέρχεται στις 10.000,00€ για την απόκτηση εκατό (100) συνεταιριστικών μερίδων επί συνόλω πεντακοσίων (500). Το αρχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση ενεργειακής κοινότητας ανέρχεται στα 50.000 €, το οποίο αποτελείται από πεντακόσιες  (500) συνεταιριστικές μερίδες αξίας 100 € η κάθε μία. Η διαδημοτική Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Καρπενησίου Μακρακώμης ΣΥΝ Π.Ε.» τροποποιείται σε Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (K.A.E.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμη η τροποποίηση του υφιστάμενου καταστατικού συνοδεύεται με παράλληλη είσοδο νέου μέλους, αυτού του Δήμου Αγράφων.

Σκοπός της Κοινότητας

Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού που στόχο έχει την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Δραστηριότητες της Κοινότητας

Η εν λόγω Κοινότητα ασκεί τουλάχιστον μια (1) από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παραγωγή, κατανάλωση, αποθήκευση και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της: α) δύναται να επιμερίζει, εντός της Κοινότητας, την ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), η οποία παράγεται από σταθμούς παραγωγής και αποθηκεύεται σε σταθμούς αποθήκευσης, ιδιοκτησίας της Κ.Α.Ε.,β) έχει πρόσβαση σε όλες τις αγορές ενέργειας, τόσο απευθείας, όσο και μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης, κατά τρόπο που δεν εισάγονται διακρίσεις.Η Κ.Α.Ε. δύναται να ασκεί επιπλέον: α) εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από σταθμούς Α.Π.Ε. σταθμούς Α.Π.Ε. με αποθήκευση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών τους, των καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ιδιοκτησίας της Κ.Α.Ε.,β) διαχείριση, ιδίως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή βιομεθάνιο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων,γ) εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε.,δ) προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε.,ε) σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή παροχή τεχνικής υποστήριξης, στους ανωτέρω τομείς,στ) διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),ζ) παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ε.Ε.,η) ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας, θ) υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Κ.Α.Ε., όπως η παροχή ή ο συμψηφισμός ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω,ι) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμωνή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών, ια) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, (ιβ) άσκηση δραστηριότητας σωρευτικής εκπροσώπησης),ιγ) άσκηση δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ιδ) δράσεις κοινής ωφέλειας που σχετίζονται με την επάρκεια και τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, ενέργειας, καυσίμων και νερού.

Οι αρχές της Κοινότητας

Η Κοινότητα διέπεται από τις ακόλουθες 7  βασικές αρχές των συνεταιρισμών, όπως έχουν κωδικοποιηθεί στην ευρωπαϊκή και διεθνή Πρακτική: 1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή, 2. Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη, 3. Οικονομική συμμετοχή μελών, 4. Αυτονομία και ανεξαρτησία, 5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, 6. Συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς, 7. Ενδιαφέρον για την κοινότητα.

Δικαιώματα των μελών

Τα μέλη έχουν δικαίωμα:α. Να μετέχουν των πλεονεκτημάτων τα οποία δημιουργούν οι δραστηριότητες της Κ.Α.Ε.. β. Να μετέχουν αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή δια των διορισμένων εκπροσώπων τους στην Κ.Α.Ε.,  εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, με φυσική παρουσία ή και με ηλεκτρονική παρουσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, και να υποβοηθούν στη λήψη ορθότερων αποφάσεων. γ. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της Γ.Σ., οποτεδήποτε, και να παίρνουν, με δαπάνες των, αντίγραφα του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την υποβολή τους στη Γ.Σ.. δ. Να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης. ε.Να διαθέτουν κατά προτεραιότητα τα προϊόντα που παράγουν με κάθε τρόπο ή τις υπηρεσίες που παρέχουν στη Κ.Α.Ε. και να αμείβονται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές. στ. Να προμηθεύονται κατά προτεραιότητα και σε ειδικές τιμές προϊόντα, υπηρεσίες και ενέργεια σε διάφορες μορφές (ηλεκτρισμός, θερμότητα) παραγόμενα από τη Κ.Α.Ε., σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τη δυνατότητα παραγωγής της Κ.Α.Ε. και τους ισχύοντες νόμους.

Ο Αλέξης Καρδαμπίκης για την Ενεργειακή Κοινότητα

Την έγκριση της ένταξης του Δήμου Αγράφων στην Ενεργειακή Κοινότητα Καρπενησίου – Μακρακώμης, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή, με σκοπό την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε σχολικά και δημοτικά κτήρια, όπως σε και οποιοδήποτε άλλη δομή, καθώς και σε αντλιοστάσια, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο ρεπορτάζ του Ευρυτανικού Παλμού, ο δήμαρχος Αγράφων, κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, δήλωσε ως ακολούθως:

“Συμμετέχουμε κανονικά στην ενεργειακή κοινότητα, στην οποία είναι ενταγμένοι και το Καρπενήσι και η Μακρακώμη, και μπαίνουμε κι εμείς με 20%. Αυτό το κάνουμε για εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολικά και εν γένει δημοτικά κτίρια, σε οικόπεδα, όπως και στα αντλιοστάσια, για να μειώσουμε τα έξοδα τα οποία είναι τεράστια αυτή τη στιγμή για τον Δήμο Αγράφων.»